حالت نمایش

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی نیم 0.5 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.37 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی سه چهارم 0.75 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.55 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی یک 1 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.75 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی یک و نیم 1.5 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 1.1 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی دو 2 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 1.5 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی سه 3 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 2.2 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی سه چهارم 0.75 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.55 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی نیم 0.5 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.37 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی یک 1 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.75 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی نیم 0.5 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.37 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی یک 1 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.75 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی یک و نیم 1.5 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 1.1 KW 1450 RPM B3

استریم