حالت نمایش

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 10 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 7.5 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 15 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 11 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 10 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 7.5 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 20 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 15 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 25 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 18.5 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 15 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 11 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 30 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 22 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 20 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 15 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 40 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 30 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 50 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 37 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 25 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 18.5 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 30 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 22 KW 1000 RPM B3

استریم