حالت نمایش

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 1/2 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 1/2" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 3/4 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 3/4" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 1 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 1" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 1/4-1 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 1-1/4" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 1/2-1 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 1-1/2" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 2 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 2" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 1/2-2 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 2-1/2" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 3 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 3" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 4 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 4" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 5 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 5" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 6 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 6" ASTM A234 WPB SCH40

زانوی 90 درجه کربن استیل بدون درز جوشی BENKAN متریال A234 WPB سایز 8 اینچ رده 40 / ELBOW 90 DEG SEAMLESS BW CARBON STEEL LR SIZE 8" ASTM A234 WPB SCH40

بنکن