حالت نمایش

شیر فلکه سوزنی برنجی 1/2 اینچ 150# دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GLOBE VALVE 1/2" 150# BRASS MS58

شیر فلکه کشویی برنجی 3/4 اینچ PN16 دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GATE VALVE 3/4" PN16 BRASS MS58

شیر فلکه سوزنی برنجی 3/4 اینچ 150# دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GLOBE VALVE 3/4" 150# BRASS MS58

شیر فلکه کشویی برنجی 1 اینچ PN16 دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GATE VALVE 1" PN16 BRASS MS58

شیر فلکه سوزنی برنجی 1 اینچ 150# دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GLOBE VALVE 1" 150# BRASS MS58

شیر فلکه کشویی برنجی 1/4-1 اینچ PN16 دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GATE VALVE 1-1/4" PN16 BRASS MS58

شیر فلکه کشویی برنجی 1/2-1 اینچ PN16 دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GATE VALVE 1-1/2" PN16 BRASS MS58

شیر فلکه سوزنی برنجی 1/4-1 اینچ 150# دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GLOBE VALVE 1-1/4" 150# BRASS MS58

شیر فلکه کشویی برنجی 2 اینچ PN16 دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GATE VALVE 2" PN16 BRASS MS58

شیر فلکه سوزنی برنجی 1/2-1 اینچ 150# دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GLOBE VALVE 1-1/2" 150# BRASS MS58

شیر فلکه سوزنی برنجی 2 اینچ 150# دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنج MS58, توضیحات : GLOBE VALVE 2" 150# BRASS MS58

شیر فلکه کشویی برنجی 1/2-2 اینچ PN16 دنده ای (رزوه ای) نوع سبک ، متریال برنج MS58, توضیحات : GATE VALVE 2-1/2" PN16 BRASS MS58

کیز ایران