حالت نمایش

فلنج استنلس استیل جوشی 1/2 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 1/2" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 3/4 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 3/4" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 1 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 1" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 1/4-1 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 1-1/4" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 1/2-1 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 1-1/2" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 2 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 2" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 1/2-2 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 2-1/2" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 3 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 3" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 4 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 4" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 5 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 5" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 6 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 6" 150# RF SS 316L

فلنج استنلس استیل جوشی 8 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال WELD NECK STAINLESS STEEL FLANGE 8" 150# RF SS 316L

ویراژ