حالت نمایش

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 24 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 24" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 1/2 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 1/2" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 3/4 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 3/4" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 1 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 1" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 1/4-1 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 1-1/4" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 1/2-1 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 1-1/2" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 2 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 2" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 1/2-2 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 2-1/2" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 3 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 3" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 4 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 4" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 5 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 5" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

لوله بدون درز فولادی برند جی اس تی چین 6 اینچ رده 40 شاخه 6 متری ، SEAMLESS CS PIPE 6" SCH40 , JST , A106 / A53 Gr.B

جی اس تی