حالت نمایش

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 1 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 1 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 2.5 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 2.5 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 4 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 4 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 6 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 6 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 10 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 10 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 16 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 16 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 25 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 25 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 40 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 40 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانتی 0 تا 60 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 60 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 100 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 100 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 160 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 160 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانتی 0 تا 250 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 250 BAR SS316L

ویکا