حالت نمایش

الکتروموتور سه فاز زیمنس نیم 0.5 اسب 1000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.37 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7080-6AA10

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک 1 اسب 1000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.75 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7090-6AA10

الکتروموتور سه فاز زیمنس دو 2 اسب 1500 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.5 KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7096-4AA10

الکتروموتور سه فاز زیمنس 4 اسب 900 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 3KW 1000 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک و نیم 1.5 اسب 1000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.1 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7096-6AA10

الکتروموتور سه فاز زیمنس دو 2 اسب 1000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.5 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002-1AC42-2AA4

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه 3 اسب 1000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 2.2 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002-1BC22-2AA4

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک 1 اسب 1500 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.75 KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LA7083-4AA11

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه چهارم 0.75 اسب 1500 دور نیم فلنج پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.55 KW 1500 RPM B14 IP55 CL F , 1LA7080-4AA12

الکتروموتور سه فاز زیمنس نیم 0.5 اسب 1500 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.37 KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7073-4AB10

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک و نیم 1.5 اسب 1500 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.1 KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LA7090-4AA11

الکتروموتور سه فاز زیمنس 5.5 اسب 1500 دور فلنج کوچک پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 4 KW 1500 RPM B14 IP55 CL F , 1LE1002-1BB22-2KA4

زیمنس