حالت نمایش

مغزی گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ / HEX NIPPLE GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 1/2

مغزی گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ / HEX NIPPLE GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 3/4

مغزی گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1 اینچ / HEX NIPPLE GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 1

مغزی گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1/4-1 اینچ / HEX NIPPLE GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 1-1/4

مغزی گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1/2-1 اینچ / HEX NIPPLE GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 1-1/2

مغزی گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 2 اینچ / HEX NIPPLE GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 2

مغزی گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1/2-2 اینچ / HEX NIPPLE GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 2-1/2

مغزی گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 3 اینچ / HEX NIPPLE GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 3

مغزی گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 4 اینچ / HEX NIPPLE GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 4

مهره ماسوره ( آسیابی ) گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1/2 اینچ / UNION GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 1/2

مهره ماسوره ( آسیابی ) گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 3/4 اینچ / UNION GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 3/4

مهره ماسوره 3 برزیلی ( آسیابی ) گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1 اینچ / UNION GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 1

توپی