حالت نمایش

گسکت اسپیرال وند گرافیتی با رینگ بیرون و داخل استیل ۳۰۴ سایز 3 اینچ کلاس ۱۵۰ / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER ۱۵۰#

گسکت اسپیرال وند گرافیتی با رینگ بیرون و داخل استیل 304 سایز 4 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER 150#

    کلینگر