حالت نمایش

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 2 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک کروم ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 3 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک کروم ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 3" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 2 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 2" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 4 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک کروم ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 4" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 3 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 3" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 6 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک کروم ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 6" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 4 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 4" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 6 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل 304 ، توضیحات : BUTTERFLY VALVE 6" PN16 CAST IRON WAFER TYPE

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 8 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل ، BUTTERFLY VALVE 8" PN16 CAST IRON DISC SS GEARBOX WAFER TYPE

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 10 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل ، BUTTERFLY VALVE 10" PN16 CAST IRON DISC SS GEARBOX WAFER TYPE

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 12 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل ، BUTTERFLY VALVE 12" PN16 CAST IRON DISC SS GEARBOX WAFER TYPE

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 14 اینچ PN16 ویفری ، متریال چدن ، دیسک استیل ، BUTTERFLY VALVE 14" PN16 CAST IRON DISC SS GEARBOX WAFER TYPE

چینی