حالت نمایش

شیر پروانه ای ویفری برند ابرو دیسک استیل PN16 سایز 2 اینچ / BUTTERFLY VALVE EBRO PN16 Z011-A PN16 WAFER

شیر پروانه ای ویفری برند ابرو دیسک استیل PN۱۶ سایز 3 اینچ / BUTTERFLY VALVE EBRO PN۱۶ Z۰۱۱-A PN۱۶ WAFER

شیر پروانه ای ویفری برند ابرو دیسک استیل PN۱۶ سایز 4 اینچ / BUTTERFLY VALVE EBRO PN۱۶ Z۰۱۱-A PN۱۶ WAFER

    ابرو