حالت نمایش

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1/2 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1/2" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 3/4 اینچ ضخامت 2.5 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 3/4" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1-1/4" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 1-1/2" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 2 اینچ ضخامت 3 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 2" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3.5 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 2-1/2" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 3 اینچ ضخامت 3.5 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 3" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله (پایپ ) سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 4 اینچ ضخامت 4 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 4" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 5 اینچ ضخامت 4 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 5" 3360 SEPANTA TEHRAN

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا سایز 6 اینچ ضخامت 4 میلیمتر شاخه 6 متری ، BLACK GAS WELDED PIPE 6" 3360 SEPANTA TEHRAN

    لوله و پروفیل سپنتا