حالت نمایش

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 14 اینچ PN16 ویفری ، ORTON دیسک آلومینیوم برنز ، BUTTERFLY VALVE LEVER 14" PN16 CAST IRON WAFER ALUMMINIUM BRONZE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 2 اینچ PN16 ویفری ، ORTON دیسک آلومینیوم برنز ، BUTTERFLY VALVE LEVER 2" PN16 CAST IRON WAFER ALUMMINIUM BRONZE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 3 اینچ PN16 ویفری ، ORTON دیسک آلومینیوم برنز ، BUTTERFLY VALVE LEVER 3" PN16 CAST IRON WAFER ALUMMINIUM BRONZE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 4 اینچ PN16 ویفری ، ORTON دیسک آلومینیوم برنز ، BUTTERFLY VALVE LEVER 4" PN16 CAST IRON WAFER ALUMMINIUM BRONZE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 5 اینچ PN16 ویفری ، ORTON دیسک آلومینیوم برنز ، BUTTERFLY VALVE LEVER 5" PN16 CAST IRON WAFER ALUMMINIUM BRONZE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 6 اینچ PN16 ویفری ، ORTON دیسک آلومینیوم برنز ، BUTTERFLY VALVE LEVER 6" PN16 CAST IRON WAFER ALUMMINIUM BRONZE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 8 اینچ PN16 ویفری ، ORTON دیسک آلومینیوم برنز ، BUTTERFLY VALVE LEVER 8" PN16 CAST IRON WAFER ALUMMINIUM BRONZE

شیر پروانه ای اهرمی چدنی سایز 10 اینچ PN16 ویفری ، ORTON دیسک آلومینیوم برنز ، BUTTERFLY VALVE LEVER 10" PN16 CAST IRON WAFER ALUMMINIUM BRONZE

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی سایز 12 اینچ PN16 ویفری ، ORTON دیسک آلومینیوم برنز ، BUTTERFLY VALVE LEVER 12" PN16 CAST IRON WAFER ALUMMINIUM BRONZE

    اورتون