نمایش یک نتیجه

تبدیل گالوانیزه ۲ به ۳/۴ جهت تبدیل خطوط در لوله کشی آب استفاده می گردد.