نمایش دادن همه 4 نتیجه

جدول ابعادی طراحی و تولید گسکت اسپیرال وند بر اساس استاندارد ASME B۱۶.۲۰ بصورت زیر می باشد. گسکت های اسپیرال وند بر اساس ابعاد بیرونی و داخلی و ضخامت فیلر و ضخامت رینگ داخل و بیرون طراحی و ساخته می شوند.

Dimensions of Spiral Wound Gaskets ASME B۱۶.۲۰ used with Raised Face flanges ASME B۱۶.۵

Other Pressure Classes ۱۵۰

NPS Inner Ring Sealing Element Outer Ring
۱/۲ ۱۴.۲ ۱۹.۱ ۳۱.۸ ۴۷.۸
۳/۴ ۲۰.۶ ۲۵.۴ ۳۹.۶ ۵۷.۲
۱ ۲۶.۹ ۳۱.۸ ۴۷.۸ ۶۶.۸
۱¼ ۳۸.۱ ۴۷.۸ ۶۰.۵ ۷۶.۲
۱½ ۴۴.۵ ۵۴.۱ ۶۹.۹ ۸۵.۹
۲ ۵۵.۶ ۶۹.۹ ۸۵.۹ ۱۰۴.۹
۲½ ۶۶.۵ ۸۲.۶ ۹۸.۶ ۱۲۴
۳ ۸۱ ۱۰۱.۶ ۱۲۰.۷ ۱۳۶.۷
۴ ۱۰۶.۴ ۱۲۷ ۱۴۹.۴ ۱۷۴.۸
۵ ۱۳۱.۸ ۱۵۵.۷ ۱۷۷.۸ ۱۹۶.۹
۶ ۱۵۷.۲ ۱۸۲.۶ ۲۰۹.۶ ۲۲۲.۳
۸ ۲۱۵.۹ ۲۳۳.۴ ۲۶۳.۷ ۲۷۹.۴
۱۰ ۲۶۸.۲ ۲۸۷.۳ ۳۱۷.۵ ۳۳۹.۹
۱۲ ۳۱۷.۵ ۳۳۹.۹ ۳۷۴.۷ ۴۰۹.۷
۱۴ ۳۴۹.۳ ۳۷۱.۶ ۴۰۶.۴ ۴۵۰.۹
۱۶ ۴۰۰.۱ ۴۲۲.۴ ۴۶۳.۶ ۵۱۴.۴
۱۸ ۴۴۹.۳ ۴۷۴.۷ ۵۲۷.۱ ۵۴۹.۴
۲۰ ۵۰۰.۱ ۵۲۵.۵ ۵۷۷.۹ ۶۰۶.۶
۲۴ ۶۰۳.۳ ۶۲۸.۷ ۶۸۵.۸ ۷۱۷.۶