نمایش یک نتیجه

سوپاپ ایمنی سوپاپی جهت نصب بر روی مخازن تحت فشار به عنوان تخلیه فشار مازاد استفاده می شود.