نمایش یک نتیجه

قطر لوله برق pg۱۶ معادل ۲۲ میلیمتر می باشد که در ضخامت های ۱ الی ۲ میلیمتر تولید می گردد.