نمایش یک نتیجه

لوله برق نمره ۱۳ با قطر بیرونی ۲۰ میلیمتر یا دو سانتیمتر جزء پر مصرف ترین سایز های لوله برق به شمار می رود.