نمایش یک نتیجه

لوله گالوانیزه ۱۳ در انواع گالوانیزه گرم و سرد و در ضخامت های ۱ میلیمتر و ۱.۱۵ میلیمتر به صورت سه متری تولید می گردد.