نمایش یک نتیجه

مغزی گالوانیزه ۱/۲ یا مغری نمره ۲ جهت اتصال بین تجهیزات و اتصالات مختلف در لوله کشی ۱/۲ اینچ استفاده می شود.