نمایش یک نتیجه

مغزی ۲.۵ یا ۳/۴ اینچ جهت ارتباط اتصالات در سیستم لوله کشی آب و روغن استفاده می شود.