نمایش یک نتیجه

کوپلینگ ۱/۲ یا بوشن ۱/۲ اینچ در سیستم های خطوط ۱/۲ اینچ لوله کشی پایپینگ مورد
استفاده قرار می گیرد. جز کوچکرتین سایزها می باشد. کوپلینگ های فشار قوی از سایز ۱/۴ اینچ الی ۴ اینچ در سایت PCP قابل انتخاب می باشد