گلند برنجی آرموردار برند COMET روکش کروم سایز M25

4810002 کومت COMET
وضعیت: 
موجود

گلند کابل برنجی آرموردار برند کومت روکش کروم سایز CABLE GLAND ARMORED COMET M25

گلند کابل برنجی آرموردار برند کومت روکش کروم سایز CABLE GLAND ARMORED COMET M25

ثبت نظر
کد امنیتی

محصولات مشابه

گلند برنجی ضد انفجار آرموردار برند ماشین سازی شمال مدل 453 سری O سایز EXPLOSION PROOF CABLE GLAND ARMORED SEMC M20

گلند برنجی ضد انفجار آرموردار برند ماشین سازی شمال مدل 453 سری O سایز EXPLOSION PROOF CABLE GLAND ARMORED SEMC M25

گلند کابل برنجی آرموردار برند کومت روکش کروم سایز CABLE GLAND ARMORED COMET M20

گلند کابل برنجی آرموردار برند کومت روکش کروم سایز CABLE GLAND ARMORED COMET M32/ گلند M32 آرموردار

محصولات مکمل

گلند برنجی ضد انفجار آرموردار برند ماشین سازی شمال مدل 453 سری O سایز EXPLOSION PROOF CABLE GLAND ARMORED SEMC M20

گلند برنجی ضد انفجار آرموردار برند ماشین سازی شمال مدل 453 سری O سایز EXPLOSION PROOF CABLE GLAND ARMORED SEMC M25

گلند کابل برنجی آرموردار برند کومت روکش کروم سایز CABLE GLAND ARMORED COMET M20