گسکت اسپیرال وند گرافیتی کلینگر 3/4 اینچ کلاس 600 تمام استیل

1400054 کلینگر KLINGER
وضعیت: 
موجود

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 3/4 اینچ کلاس 600 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 600# SIZE:3/4" INCH

ثبت نظر
کد امنیتی

محصولات مشابه

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 4 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:4" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 3 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:3" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 1/2 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:1/2" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 3/4 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:3/4" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 1 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:1" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 1/4-1 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:1-1/4" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 1/2-1 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:1-1/2" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 2 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:2" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 1/2-2 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:2-1/2" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 5 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:5" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 6 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:6" INCH

گسکت (واشر) اسپیرال وند فیلر گرافیت رینگ بیرون و رینگ داخل استنلس استیل 316 سایز 8 اینچ کلاس 150 / SPIRAL WOUND GASKET KLINGER INNER & OUTER RING SS 316 GRAPHITE FILLER STRIP SS 150# SIZE:8" INCH

محصولات مکمل

فلنج گلودار جوشی 3/4 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 3/4" 150# RF A105