حالت نمایش

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 1/2-2 اینچ PN16 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 2-1/2" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 4 اینچ PN16 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 4" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 4 اینچ PN10 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 4" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 3 اینچ PN16 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 3" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 6 اینچ PN10 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 6" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 4 اینچ PN16 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 4" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 5 اینچ PN16 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 5" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 5 اینچ PN10 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 5" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 8 اینچ PN10 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 8" PN10 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 6 اینچ PN16 آب سرد ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 6" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 5 اینچ PN16 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 5" PN16 CAST IRON / RUBBER

لرزه گیر مهاردار لاستیکی چدنی سایز 6 اینچ PN10 آب گرم ، متریال چدن ، توضیحات : FLEXIBLE JOINT 6" PN10 CAST IRON / RUBBER