حالت نمایش

کرپی گالوانیزه برند کاسپین پایپ سایز 1/2 اینج با روبند ، مهره و واشر/ GALVANIZED U-BOLT +NUT WASHER 1/2 INCH

نوار تفلون سبز برند تهران مدل S34 یک عددی / PTFE TAPE TEHRAN S34

نوار تفلون سبز برند تهران مدل S34 کارتن 12 عددی / PTFE TAPE TEHRAN S34

بست لوله عایقدار دیواری گازی برند کاسپین پایپ سایز 1/2 اینج مشکی با عایق لاستیکی/ CLAMP PIPE CASPIAN PIPE DN 15

بست لوله عایقدار دیواری گازی برند کاسپین پایپ سایز 3/4 اینج مشکی با عایق لاستیکی/ CLAMP PIPE CASPIAN PIPE DN 20

بست لوله عایقدار دیواری گازی برند کاسپین پایپ سایز 1 اینج مشکی با عایق لاستیکی/ CLAMP PIPE CASPIAN PIPE DN 25

بست لوله عایقدار دیواری گازی برند کاسپین پایپ سایز 1/4-1 اینج مشکی با عایق لاستیکی/ CLAMP PIPE CASPIAN PIPE DN 32

بست لوله عایقدار دیواری گازی برند کاسپین پایپ سایز 1/2-1 اینج مشکی با عایق لاستیکی/ CLAMP PIPE CASPIAN PIPEDN 40

بست لوله عایقدار دیواری گازی برند کاسپین پایپ سایز 2 اینج مشکی با عایق لاستیکی/ CLAMP PIPE CASPIAN PIPE DN 50

بست لوله عایقدار دیواری گازی برند کاسپین پایپ سایز 1/2-2 اینج مشکی با عایق لاستیکی/ CLAMP PIPE CASPIAN PIPE DN 65

بست لوله عایقدار دیواری گازی برند کاسپین پایپ سایز 3 اینج مشکی با عایق لاستیکی/ CLAMP PIPE CASPIAN PIPE DN 80

بست لوله عایقدار دیواری گازی برند کاسپین پایپ سایز 4 اینج مشکی با عایق لاستیکی/ CLAMP PIPE CASPIAN PIPE DN 100

متعلقات پایپینگ

متعلقات لوله کشی شامل نوار تفلون ٬ الکترود ٬ خمیر لوله کشی ٬ کنف ٬ پرایمر ٬ نوار عایق ٬ چسب ٬ بست و رنگ می باشد.