حالت نمایش

سوپاپ اطمینان برنجی سایز 1 اینچ فشار 10 بار اهرمی (کلنگی) دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : آب ُ گاز ُ هوای فشرده SAFETY VALVE SAM 1" 10 BAR WATER /GAS/AIR

شیر ایمنی برنجی سایز 1/4-1 اینچ فشار 10 بار اهرمی دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنجی توضیحات : SAFETY VALVE 1-1/4" 10 BAR BRASS WITH LEVER

شیر ایمنی برنجی (سفتی ولو) سایز 1/4-1 اینچ فشار 10 بار ساده دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : بخار و سیالات داغ SAFETY VALVE SAM 1-1/4" 10 BAR STEAM 180 C

سوپاپ اطمینان برنجی سایز 1/4-1 اینچ فشار 10 بار اهرمی دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : آب ُ گاز ُ هوای فشرده SAFETY VALVE SAM 1-1/4" 10 BAR WATER /GAS/AIR

شیر اطمینان برنجی سایز 1/2-1 اینچ فشار 10 بار بدون اهرم دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنجی توضیحات : SAFETY VALVE 1-1/2" 10 BAR BRASS

سوپاپ اطمینان برنجی سایز 1/4-1 اینچ فشار 10 بار ساده دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : آب ُ گاز ُ هوای فشرده SAFETY VALVE SAM 1-1/4" 10 BAR WATER /GAS/AIR

شیر ایمنی برنجی (سیفتی ولو) سایز 1/2-1 اینچ فشار 10 بار ساده دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : بخار و سیالات داغ SAFETY VALVE SAM 1-1/2" 10 BAR STEAM 180 C

شیر ایمنی برنجی (سفتی ولو) سایز 3/4 اینچ فشار 10 بار اهرمی دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : بخار و سیالات داغ SAFETY VALVE SAM 3/4" 10 BAR STEAM 180 C

شیر ایمنی برنجی (سیفتی ولو) سایز 2 اینچ فشار 10 بار ساده دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : بخار و سیالات داغ SAFETY VALVE SAM 2" 10 BAR STEAM 180 C

شیر ایمنی برنجی سایز 1/2-1 اینچ فشار 10 بار اهرمی دنده ای (رزوه ای) ، متریال برنجی توضیحات : SAFETY VALVE 1-1/2" 10 BAR BRASS WITH LEVER

شیر ایمنی (سفتی ولو ) استیل سایز 1/4-1 اینچ فشار 20 بار دنده ای (رزوه ای) ، متریال استنلس استیل توضیحات : SAFETY VALVE 1-1/4" 20 BAR STAINLESS STEEL

سوپاپ اطمینان (سوپاپ ایمنی) برنجی سایز 2 اینچ فشار 10 بار اهرمی دنده ای (رزوه ای) ، بدنه برنجی سیال : آب ُ گاز ُ هوای فشرده SAFETY VALVE SAM 2" 10 BAR WATER /GAS/AIR