حالت نمایش

الکتروموتور سه فاز زیمنس نیم 0.5 اسب 1000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.37 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7080-6AA10

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی نیم 0.5 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.37 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی سه چهارم 0.75 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.55 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی یک 1 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.75 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی یک و نیم 1.5 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 1.1 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی دو 2 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 1.5 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) تکفاز چدنی چینی سه 3 اسب 1400 دور پایه دار SINGLE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 2.2 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک 1 اسب 1000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.75 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7090-6AA10

الکتروموتور سه فاز زیمنس دو 2 اسب 1500 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.5 KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7096-4AA10

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی سه چهارم 0.75 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.55 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی نیم 0.5 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.37 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی یک 1 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.75 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور

الکترو موتور 
Electric motor
وارد کننده و تامین کننده انواع الکتروموتور های تکفاز ، سه فاز ، ضد انفجار ، دریایی