حالت نمایش

الکتروموتور سه فاز زیمنس 100 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 75KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 4 اسب 900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 3KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 5.5 اسب 900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 4KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 7.5 اسب 900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 5.5KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 10 اسب 900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 7.5KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 15 اسب 900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 11 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 20 اسب 900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 15KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 25 اسب 900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 18.5KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 30 اسب 900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 22KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 4 اسب 1400 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 3KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 5.5 اسب 1400 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 4KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 7.5 اسب 1400 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 5.5KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002