حالت نمایش

الکتروموتور سه فاز زیمنس 50 اسب 2900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 37KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 60 اسب 2900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 45KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 75 اسب 2900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 55KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 100 اسب 2900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 75KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 125 اسب 2900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 90KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 150 اسب 2900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 110KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 180 اسب 2900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 132KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 220 اسب 2900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 160KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 270 اسب 2900 دور پایه دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 200KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002