حالت نمایش

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی نیم 0.5 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.37 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی یک 1 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.75 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی یک و نیم 1.5 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 1.1 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی دو 2 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 1.5 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس 4 اسب 900 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 3KW 1000 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی سه چهارم 0.75 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 0.55 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی سه 3 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 2.2 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک و نیم 1.5 اسب 1000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.1 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7096-6AA10

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی دو 2 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 1.5 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی چهار 4 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 3 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس دو 2 اسب 1000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.5 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002-1AC42-2AA4

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی سه 3 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 2.2 KW 1000 RPM B3