حالت نمایش

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه 3 اسب 1000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 2.2 KW 1000 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002-1BC22-2AA4

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک 1 اسب 1500 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.75 KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LA7083-4AA11

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی چهار 4 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 3 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه چهارم 0.75 اسب 1500 دور نیم فلنج پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.55 KW 1500 RPM B14 IP55 CL F , 1LA7080-4AA12

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 5.5 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 4 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس نیم 0.5 اسب 1500 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.37 KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7073-4AB10

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک و نیم 1.5 اسب 1500 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.1 KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LA7090-4AA11

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 5.5 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 4 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس 5.5 اسب 1500 دور فلنج کوچک پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 4 KW 1500 RPM B14 IP55 CL F , 1LE1002-1BB22-2KA4

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 7.5 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 5.5 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس 0.75 اسب 1500 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.55 KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7080-4AA10

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی یک و نیم 1.5 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 1.1 KW 1000 RPM B3