حالت نمایش

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 7.5 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 5.5 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 10 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 7.5 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک 1 اسب 1500 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.75 KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7083-4AA10

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک و نیم 1.1 اسب 1500 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.1 KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7090-4AA10

الکتروموتور سه فاز زیمنس دو 2 اسب 1500 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.5 KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LA7096-4AA11

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 15 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 11 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 10 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 7.5 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 20 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 15 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه 3 اسب 1500 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 2.2 KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002-1AB42-2FA4

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک 1 اسب 1500 دور نیم فلنج پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.75 KW 1500 RPM B14 IP55 CL F , 1LA7083-4AA12

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه 3 اسب 1500 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 2.2 KW 1500 RPM B3 IP55 CL F , 1LE1002-1AB42-2AA4

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه 3 اسب 1500 دور نیم فلنج پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 2.2 KW 1500 RPM B14 IP55 CL F , 1LE1002-1AB42-2KA4