حالت نمایش

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 25 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 18.5 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس دو 2 اسب 3000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.5 KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7090-2AA10

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 15 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 11 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه 3 اسب 3000 دور پایه دار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 2.2 KW 3000 RPM B3 IP55 CL F , 1LA7096-2AA10

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک و نیم 1.5 اسب 1500 دور نیم فلنج پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.1 KW 1500 RPM B14 IP55 CL F , 1LA7090-4AA12

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 30 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 22 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک 1 اسب 1000 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.75 KW 1000 RPM B5 IP55 CL F , 1LA7090-6AA11

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 20 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 15 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 40 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 30 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس دو 2 اسب 1500 دور نیم فلنج پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.5 KW 1500 RPM B14 IP55 CL F , 1LA7096-4AA12

الکتروموتور سه فاز زیمنس یک و نیم 1.5 اسب 1000 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.1 KW 1000 RPM B5 IP55 CL F , 1LA7096-6AA11

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه 3 اسب 1500 دور نیم فلنج پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 2.2 KW 1500 RPM B14 IP55 CL F , 1LE1002-1AB42-2KA4