حالت نمایش

الکتروموتور سه فاز زیمنس چهار 4 اسب 1500 دور فلنج کوچک پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 3 KW 1500 RPM B14 IP55 CL F , 1LE1002-1AB52-2KA4

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 50 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 37 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 25 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 18.5 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس دو 2 اسب 1000 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 1.5 KW 1000 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002-1AC42-2FA4

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 30 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 22 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 60 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 45 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه 3 اسب 1000 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 2.2 KW 1000 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002-1BC22-2FA4

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 100 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 75 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس نیم 0.5 اسب 1500 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.37 KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LA7073-4AB11

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 40 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 30 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس سه چهارم 0.75 اسب 1500 دور فلنجدار پوسته آلومینیومی مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 0.55 KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LA7080-4AA11

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 125 اسب 1400 دور عمودی THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 90 KW 1450 RPM V1