حالت نمایش

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 50 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 37 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 150 اسب 1400 دور عمودی THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 110 KW 1450 RPM V1

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 60 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 45 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 180 اسب 1400 دور عمودی THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 132 KW 1450 RPM V1

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 75 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 55 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 125 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 90 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 150 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 110 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 180 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 132 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 100 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 75 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 220 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 160 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 250 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 185 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 250 اسب 1400 دور عمودی THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 185 KW 1450 RPM V1