حالت نمایش

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 125 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 90 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 270 اسب 1400 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 200 KW 1450 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 270 اسب 1400 دور عمودی THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 200 KW 1450 RPM V1

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 150 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 110 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 180 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 132 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 300 اسب 1400 دور عمودی THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 220 KW 1450 RPM V1

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 220 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 160 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور ( دینام ) سه فاز چدنی چینی 250 اسب 900 دور پایه دار THREE PHASES ELECTRO MOTOR STREAM CHINA 185 KW 1000 RPM B3

الکتروموتور سه فاز زیمنس 5.5 اسب 900 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 4KW 1000 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 7.5 اسب 900 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 5.5KW 1000 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 10 اسب 900 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 7.5KW 1000 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 15اسب 900 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 11KW 1000 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002