حالت نمایش

الکتروموتور سه فاز زیمنس 4 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 3KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 5.5 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 4KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 7.5 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 5.5KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 10 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 7.5KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 15 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 11KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 20 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 15KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 25 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 18.5KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 30 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 22KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 40 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 30KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 50 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 37KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 60 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 45KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002

الکتروموتور سه فاز زیمنس 75 اسب 1400 دور فلنج دار مدل THREE PHASES ELECTRO MOTOR SIEMENS 55KW 1500 RPM B5 IP55 CL F , 1LE1002