حالت نمایش

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 10 سانت خشک رنج 0 تا 10 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 100 MM 0 - 10 BAR BRASS

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 10 سانت خشک رنج 0 تا 16 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 100 MM 0 - 16 BAR BRASS

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 10 سانت خشک رنج 0 تا 25 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 100 MM 0 - 25 BAR BRASS

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 10 سانت خشک رنج 0 تا 40 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 100 MM 0 - 40 BAR BRASS

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 10 سانت خشک رنج 0 تا 80 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 100 MM 0 - 80 BAR BRASS

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 10 سانت خشک رنج 0 تا 100 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 100 MM 0 - 100 BAR BRASS

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 10 سانت خشک رنج 0 تا 160 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 100 MM 0 - 160 BAR BRASS

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 10 سانت خشک رنج 0 تا 250 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 100 MM 0 - 250 BAR BRASS

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 10 سانت خشک رنج 0 تا 400 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 100 MM 0 - 400 BAR BRASS

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 10 سانت خشک رنج 1- تا 1.5 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 100 MM -1 to 1.5 BAR BRASS

فلوتر لول کنترل ، سطح سنج شناوری لول سوئیچ برند فانتینی مدل A95 با کابل 3 متری ، توضیحات : SUBMERSIBLE LEVEL FLOATER FANTINI COSMI A95A

فلوتر لول کنترل ، سطح سنج شناوری لول سوئیچ برند فانتینی مدل A95 با کابل 10 متری ، توضیحات : SUBMERSIBLE LEVEL FLOATER FANTINI COSMI A95B