حالت نمایش

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 100 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 100 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 160 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 160 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانتی 0 تا 250 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 250 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانتی 0 تا 400 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 400 BAR SS316L

مانومتر ویکا صفحه 10 سانتی 0 تا 600 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 600 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 1- تا 0 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM -1-0 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 1- تا 3 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM -1-3 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 1- تا 5 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM -1-5 BAR SS316L

گیج فشار (مانومتر ) صفحه 10 سانت 0 تا 1.6 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال استنلس استیل/ 232.50.100 / PRESSURE GAUGE WIKA 100MM 1.6 BAR SS316L

گیج فشار ( مانومتر ) صفحه 6 سانت خشک رنج 0 تا 2.5 بار اتصال از زیر 1/2 اینچ متریال بدنه استیل برنج متریال اتصال برنجی ، PRESSURE GAUGE TG 60 MM 0-2.5 BAR BRASS

گیج دما ( دماسنج ) صفحه 10 سانت 0 تا 120 درجه سانتیگراد اتصال از زیر 1/2 اینچ غلاف 10 سانتیمتر متریال استنلس استیل/ TEMPERATURE GAUGE WIKA 0-120 C S5550 SS316L

گیج دما ( دماسنج ) صفحه 10 سانت 0 تا 120 درجه سانتیگراد اتصال از زیر 1/2 اینچ غلاف 60 سانتیمتر متریال استنلس استیل/ TEMPERATURE GAUGE WIKA 0-120 C S5550 SS316L