حالت نمایش

پیچ کله قارچی گالوانیزه کاسپین سایز 6 طول 2 سانت با مهره و واشر / MUSHROOM HEAD SQUARE M6*20MM

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 6 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED ROD THREADED M6 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 8 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED ROD THREADED M8 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 6 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M6 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 10 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED ROD THREADED M10 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 12 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED ROD THREADED M12 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 14 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED ROD THREADED M14 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 8 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M8 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 10 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M10 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 12 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M12 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 14 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M14 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 16 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M16 CASPIAN PIPE

سینی و نردبان کابل