حالت نمایش

پیچ کله قارچی گالوانیزه کاسپین سایز 6 طول 2 سانت با مهره و واشر / MUSHROOM HEAD SQUARE M6*20MM

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 6 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED ROD THREADED M6 CASPIAN PIPE

پیچ متری گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 4 میلیمتر شاخه ۱ متری /GALVANIZED METRIC THREADED M4 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 8 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED ROD THREADED M8 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 6 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M6 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 10 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED ROD THREADED M10 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 12 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED ROD THREADED M12 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 14 میلیمتر شاخه 1 متری /GALVANIZED ROD THREADED M14 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 8 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M8 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 10 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M10 CASPIAN PIPE

پیچ گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 12 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M12 CASPIAN PIPE

پیچ متری آهنی گالوانیزه سرد تمام رزوه برند کاسپین پایپ نمره 14 میلیمتر شاخه 3 متری /GALVANIZED ROD THREADED M14 CASPIAN PIPE

سینی و نردبان کابل

سینی کابل و نردبان کابل تجهیزاتی هستند که جهت تهیه آنها می بایست به پارمترهای مختلفی توجه و بر اساس آنها موارد را انتخاب کرد.

پارامترهای های انتخاب سینی کابل

  • عرض سینی کابل به سانتیمتر یا میلیمتر W
  • ارتفاع دیواره سینی کابل یا پهنای سینی کابل به میلیمتر یا سانتیمتر H
  • طول شاخه سینی کابل به متر L
  • ضخامت ورق سینی کابل به میلیمتر T
  • موارد دیگر مانند درب دار بودن یا بدون درب بودن 
  • پانچ دار بودن و یا بدون پانچ دار بودن 

گالوانیزه گرم٬ گالوانیزه سرد٬ آلومینیومی٬ استیل و یا رنگ شده نیز قابل سفارش گذاری می باشد.