حالت نمایش

سینی کابل گالوانیزه سرد برند کاسپین پایپ پانچ دارعرض 40 سانت ارتفاع 5 سانت ورق 1.25 میل لبه 1 سانت /GALVANIZED CABLE TRAY 40 CM CASPIAN

سینی کابل گالوانیزه سرد برند کاسپین پایپ پانچ دارعرض 40 سانت ارتفاع 5 سانت ورق 1.5 میل لبه 1 سانت /GALVANIZED CABLE TRAY 40 CM CASPIAN

سینی کابل گالوانیزه سرد برند کاسپین پایپ پانچ دارعرض 50 سانت ارتفاع 5 سانت ورق 1.5 میل لبه 1 سانت /GALVANIZED CABLE TRAY 50 CM CASPIAN

ترانکینگ برق گالوانیزه عرض 20 سانت عمق 4 سانت سه محفظه ضخامت ورق 1.25 میلیمتر بادرب شاخه دو متری Galvanized Trunking

سینی کابل گالوانیزه سرد برند کاسپین پایپ پانچ دارعرض 60 سانت ارتفاع 5 سانت ورق 1.5 میل لبه 1.5 سانت /GALVANIZED CABLE TRAY 60 CM CASPIAN

سینی کابل گالوانیزه سرد برند کاسپین پایپ پانچ دارعرض 80 سانت ارتفاع 8 سانت ورق 2 میل لبه 1.5 سانت /GALVANIZED CABLE TRAY 80 CM CASPIAN

ترانکینگ برق گالوانیزه عرض 20 سانت عمق 4 سانت سه محفظه ضخامت ورق 1.5 میلیمتر بادرب شاخه دو متری Galvanized Trunking

سینی کابل گالوانیزه سرد برند کاسپین پایپ پانچ دارعرض 20 سانت ارتفاع 4 سانت ورق 1.5 میل لبه 1 سانت /GALVANIZED CABLE TRAY 20 CM CASPIAN