حالت نمایش

درپوش (کورکن ) گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1 اینچ / PLUG CAP GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 1

درپوش (کورکن ) گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1/4-1 اینچ / PLUG CAP GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 1-1/4

درپوش (کورکن ) گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1/2-1 اینچ / PLUG CAP GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 1-1/2

درپوش (کورکن ) گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 2 اینچ / PLUG CAP GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 2

درپوش (کورکن ) گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1/2-2 اینچ / PLUG CAP GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 2-1/2

درپوش (کورکن ) گالوانیزه رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 3 اینچ / PLUG CAP GALVANIZED THREADED TUPY BRAZIL 3

زانو تبدیلی رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 3/4*1/2 اینچ / ELBOW RED REDUCING GALVANIZED THREADED SCREW TUPY BRAZIL 1/2*3/4 INCH

زانو تبدیلی رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 1/2*1 اینچ / ELBOW RED REDUCING GALVANIZED THREADED SCREW TUPY BRAZIL 1*1/2 INCH

زانو تبدیلی رزوه ای (دنده ای) برند TUPY توپی برزیلی سایز 3/4*1 اینچ / ELBOW RED REDUCING GALVANIZED THREADED SCREW TUPY BRAZIL 1*3/4 INCH