حالت نمایش

هالف کوپلینگ نیم بوشن رزوه ای فولادی A105 دنده ای فشار قوی برند باتول تایوان سایز 3 اینچ کلاس 3000 # / HALF COUPLING THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL SIZE: 3" A105 N

هالف کوپلینگ نیم بوشن رزوه ای فولادی A105 دنده ای فشار قوی برند باتول تایوان سایز 4 اینچ کلاس 3000 # / HALF COUPLING THREADED CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL SIZE: 4" A105 N

فول کوپلینگ جوشی فولادی A105 ساکتی فشار قوی برند باتول تایوان سایز 1/4 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING SOCKET WELD SW CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 1/4" A105 N

فول کوپلینگ جوشی فولادی A105 ساکتی فشار قوی برند باتول تایوان سایز 3/8 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING SOCKET WELD SW CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 3/8" A105 N

فول کوپلینگ جوشی فولادی A105 ساکتی فشار قوی برند باتول تایوان سایز 1/2 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING SOCKET WELD SW CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 1/2" A105 N

فول کوپلینگ جوشی فولادی A105 ساکتی فشار قوی برند باتول تایوان سایز 3/4 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING SOCKET WELD SW CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 3/4" A105 N

فول کوپلینگ جوشی فولادی A105 ساکتی فشار قوی برند باتول تایوان سایز 1 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING SOCKET WELD SW CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 1" A105 N

فول کوپلینگ جوشی فولادی A105 ساکتی فشار قوی برند باتول تایوان سایز 1/4-1 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING SOCKET WELD SW CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 1-1/4" A105 N

فول کوپلینگ جوشی فولادی A105 ساکتی فشار قوی برند باتول تایوان سایز 1/2-1 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING SOCKET WELD SW CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 1-1/2" A105 N

فول کوپلینگ جوشی فولادی A105 ساکتی فشار قوی برند باتول تایوان سایز 2 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING SOCKET WELD SW CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 2" A105 N

فول کوپلینگ جوشی فولادی A105 ساکتی فشار قوی برند باتول تایوان سایز 1/2-2 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING SOCKET WELD SW CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 2-1/2" A105 N

فول کوپلینگ جوشی فولادی A105 ساکتی فشار قوی برند باتول تایوان سایز 3 اینچ کلاس 3000 # / FULL COUPLING SOCKET WELD SW CARBON STEEL HIGH PRESSURE BOTHWELL 3" A105 N