حالت نمایش

فلنج کور فولادی 2 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 2" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 1/2-2 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 2-1/2" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 3 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 3" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 4 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 4" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 5 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 5" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 6 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 6" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 8 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 8" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 10 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 10" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 12 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 12" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 14 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 14" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 16 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 16" 150# RF A105

فلنج کور فولادی 18 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 18" 150# RF A105 / فلنج ۱۸ اینچ کلاس ۱۵۰