حالت نمایش

فلنج گلودار جوشی برند ملسی 8 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 8" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی برند ملسی 10 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 10" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی برند ملسی 12 اینچ #150 رده 40 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 12" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی برند ملسی 14 اینچ #150 رده STD ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 14" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی برند ملسی 16 اینچ #150 رده STD ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 16" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی برند ملسی 18 اینچ #150 رده STD ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 18" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی برند ملسی 20 اینچ #150 رده STD ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 20" 150# RF A105

فلنج گلودار جوشی برند ملسی 24 اینچ #150 رده STD ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : WELD NECK FLANGE 24" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 1/2 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 1/2" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 3/4 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 3/4" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 1 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 1" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 1/4-1 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 1-1/4" 150# RF A105