حالت نمایش

فلنج کور فولادی برند ملسی 1/2-1 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 1-1/2" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 2 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 2" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 1/2-2 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 2-1/2" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 3 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 3" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 4 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 4" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 5 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 5" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 6 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 6" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 8 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 8" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 10 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 10" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 12 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 12" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 14 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 14" 150# RF A105

فلنج کور فولادی برند ملسی 16 اینچ #150 ، استاندارد ASME B.16.5 ، متریال ASTM 105 ، توضیحات : BLIND FLANGE 16" 150# RF A105