زانو استیل 316

زانو استیل در زاویه های 45 و 90 درجه تولید می گردد.